Zásady ochrany osobních údajů

Datum nabytí platnosti: 1. březen 2019

A. Náš závazek ochrany osobních údajů

Zabezpečení a ochrana soukromí osobních údajů jsou pro nás důležité. Ve společnosti Sivantos a ve všech jejích dceřiných společnostech (souhrnně „Sivantos“) podnikáme v souladu s platnými zákony o ochraně soukromých údajů a zabezpečení dat. Vytvořili jsme tyto zásady ochrany osobních údajů, které vyjadřují náš závazek vůči právu každého jednotlivce na ochranu dat a osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů definují, jak nakládáme s informacemi, na základě kterých můžete být přímo nebo nepřímo identifikováni nebo (v případě, že jste poskytovatelem zdravotní péče, audiologem nebo podobně nebo prodejcem) na základě kterých může být přímo nebo nepřímo identifikován váš zákazník, pacient nebo konečný uživatel (souhrnně „osobní údaje“).

Náš globální program ochrany osobních údajů rovněž zahrnuje zavedení jednoznačných oprávnění svolení, standardních smluvních klauzulí EU, modelových smluv/dohod o převodu, pravidel ochrany osobních údajů, prohlášení o ochraně osobních údajů, zásad ochrany osobních údajů registrací a podání, které jsou specifické podle jednotlivých zemí. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají webu www.sivantos.com a všech ostatních platných webových stránek společnosti Sivantos a jejích dceřiných společností (jednotlivě „web” a souhrnně „weby“) a všech ostatních platných webových stránek společnosti Sivantos – mobilních či počítačových – („aplikace“) poskytovaných společností Sivantos nebo jejími dceřinými společnostmi, a rovněž služeb poskytovaných společností Sivantos prostřednictvím webů („služby“).

B. Kdy platí tyto zásady ochrany osobních údajů?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje (např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), které nám poskytujete nebo které jsou odvozeny od osobních údajů, jak je uvedeno níže.

V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a jakoukoli neanglickou verzí těchto zásad ochrany osobních údajů (v případě překladů pro místní účely a usnadnění použití pro vás) platí anglická verze těchto zásad ochrany osobních údajů v rozsahu povoleném platnými zákony.

C. Správce údajů

Správcem údajů webů je společnost Sivantos. Když je na našich webech nebo při vašem používání některé z našich aplikací nebo služeb zobrazen registrační formulář nebo formulář vyjádření souhlasu, může se správce údajů lišit a může se jednat o dceřinou nebo přidruženou společnost společnosti Sivantos nebo vás samotné v závislosti na konkrétní nabídce nebo na účelu shromažďování dat s tím, že správce údajů může být zobrazen na příslušném registračním formuláři nebo formuláři vyjádření souhlasu. Se svými dotazy můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu údajů na adrese dpo@sivantos.com.

D. Zpracovatel údajů (zpracování údajů pacientů)

V případech, kdy je společnost Sivantos zpracovatelem údajů, musí být využití informací shromážděných prostřednictvím aplikací omezeno na účely poskytování služby, která je od společnosti Sivantos požadována.

Společnost Sivantos nemusí mít přímý vztah s osobami, jejichž osobní údaje zpracovává, např. pokud jste pacientem některého z našich partnerů („audiolog“) a už si nepřejte být svým audiologem využívajícím našich služeb kontaktováni, obraťte se prosím přímo na audiologa, s nímž jste ve styku. Může dojít k tomu, že předáme osobní údaje společnostem, které nám pomáhají poskytovat naše služby. Předávání následným třetím stranám podléhá podmínkám sjednaným s našimi obchodními partnery.

Váš audiolog bude reagovat na přiměřené žádosti o kontrolu vašich osobních údajů a o opravu, úpravu nebo odstranění případných nepřesností. Při žádosti o odstranění údajů budeme reagovat v přiměřené lhůtě. Máte-li ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů dotazy nebo připomínky (např. požadujete-li kontrolu nebo aktualizaci svých osobních údajů), zašlete prosím své otázky a zpětnou vazbu svému audiologovi. Máte-li stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů, můžete kontaktovat svého audiologa a odpovědný pracovník pro ochranu údajů se s vámi v přiměřené lhůtě spojí.

Osobní údaje, které zpracováváme, budeme uchovávat pro potřeby audiologů tak dlouho, dokud to bude třeba pro poskytování služeb audiologům. Společnost Sivantos bude uchovávat tyto osobní údaje tak dlouho, dokud to bude nutné pro splnění jejích právních povinností, řešení sporů a vymáhání plnění uzavřených smluv.

Svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností, a to písemným oznámením svému audiologovi. Uvědomte si prosím, že výmazem aplikace nedojde k výmazu vašeho účtu. Pro výmaz své registrace a svých údajů musíte kontaktovat svého audiologa. Můžete nám rovněž zaslat e-mail na adresu apps@sivantos.com a požádat v něm o přístup k jakýmkoli údajům, které jste nám poskytli, o jejich opravu nebo výmaz.  Pokud se rozhodnete vymazat svůj účet, nebudete moci využívat všechny funkce aplikace včetně některých personalizovaných funkcí.  Jsme oprávnění neuspokojit žádost o změnu údajů, pokud se domníváme, že takovou změnou by došlo k porušení některého zákona nebo právního požadavku nebo k nesprávnosti údajů.  Váš audiolog může být kromě toho podle platné legislativy povinen uchovávat kopii údajů jako součást vašich pacientských záznamů.

E. Proč je třeba poskytovat osobní údaje?

Podle obecného principu dáváte svolení a poskytujete veškeré osobní údaje zcela dobrovolně. Své svolení můžete kdykoli odvolat tak, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďování od audiologa: V případě informací, které lze využít pro přímou nebo nepřímou identifikaci vašeho zákazníka, pacienta nebo konečného uživatele, zaručujete a potvrzujete, že máte výslovný souhlas příslušných osob s poskytnutím jejich osobních údajů společnosti Sivantos v souladu s podmínkami těch zásad ochrany osobních údajů a případnými podmínkami použití nebo licencemi, s nimiž jste souhlasili v souvislosti s předáním takových informací.

Obecně: Neshromažďujeme osobní údaje prostřednictvím našich webů a aplikací, pokud nám tak dobrovolně nedovolíte (např. prostřednictvím registrací, průzkumů, volby některých nastavení v aplikacích nebo na webech, atp.), pokud nám nedáte svolení nebo pokud nám jinak nedovolují platné zákony a předpisy na ochranu osobních údajů.

F. Které osobní údaje smíme shromažďovat?

Kategorie subjektů údajů, od nichž smíme shromažďovat údaje:

 • zákazníci a bývalí zákazníci a jejich zaměstnanci nebo zástupci, s možným zahrnutím klientů zákazníků a bývalých zákazníků;
 • členové a zástupci organizací, které se zaregistrovaly k přijímání informací o nabízených produktech a/nebo službách (např. bulletiny a zpravodaje, průzkumy, webináře atp.); a
 • členové a zástupci organizací, kteří navštívili web nebo používají naše aplikace a služby (například mobilní nebo počítačové aplikace).

Informace mohou zahrnovat:

 • informace o prohlížeči a zařízení;
 • informace z logového souboru serveru;
 • informace získané prostřednictvím cookies a dalších technologií;
 • demografické informace a další informace poskytnuté z vaší strany;
 • informace od třetích stran (audiologů), kdy jste například udělili těmto třetím stranám svolení se sdílením vašich informací s námi (tak, jak je uvedeno v části E výše);
 • případné kontaktní údaje, a to včetně e-mailové a poštovní adresy, telefonních a faxových čísel; a
 • údaje o používání při interakci s naším webem, aplikacemi a službami (např. uživatelská nastavení, doba použití, zprávy o závadách atp.).

G. K čemu se osobní údaje používají?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze tak, jak je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ve vašem registračním formuláři nebo v platných podmínkách použití nebo licenci. Další informace jsou uvedeny v části Účel použití níže.

H. Doba trvání zpracovávání osobních údajů.

Když zpracováváme a používáme osobní údaje podle těchto zásad ochrany osobních údajů nebo podle zákona nebo na smluvním základě, budeme uchovávat příslušné osobní údaje (i) pouze po dobu, po kterou je to nezbytné k naplňování účelů stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, podle zákona nebo na smluvním základě nebo (ii) dokud nevznesete námitku proti našemu dalšímu používání příslušných osobních údajů (v případě, že máme legitimní zájem na používání příslušných osobních údajů) nebo (iii) dokud neodvoláte svůj souhlas (v případě, že jste nám dali souhlas s používáním příslušných osobních údajů). Nicméně pokud je uchování příslušných osobních údajů po delší dobu vyžadováno, abychom dodrželi zákon nebo platné předpisy, nebo pokud příslušné osobní údaje potřebujeme k uplatňování a obraně proti soudním žalobám, budeme příslušné osobní údaje uchovávat do konce příslušného období uchovávání nebo dokud vznesené žaloby nebudou urovnány.

I. Kde budou osobní údaje zpracovávány?

Jako součást globální skupiny společností máme dceřiné a přidružené společnosti uvnitř i vně Evropského hospodářského prostoru („EEA“). Znamená to, že kdykoli používáme nebo zpracováváme osobní údaje k účelům stanoveným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, můžeme přenášet osobní údaje našim dceřiným a přidruženým společnostem, které sídlí v zemích mimo EEA, včetně takových zemí, ve kterých platná statutární úroveň ochrany dat není srovnatelná s úrovní ochrany dat v rámci EEA. Veškeré takové přenosy probíhají na základě mezifiremních smluv, které vycházejí ze standardních smluvních klauzulí (podle rozhodnutí Evropské komise 87/2010/EC nebo veškerých následných novelizací), které smluvně potvrzují, že se na osobní údaje vztahuje úroveň ochrany dat platná v oblasti EEA.

Pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů můžeme využívat služeb třetích poskytovatelů ke zpracovávání osobních údajů. Takoví třetí poskytovatelé služeb se nemusí nacházet ve vaší zemi. V každém případě s nimi budeme mít uzavřené smluvní vztahy na jejich zpracovávání osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony na ochranu údajů.

J. Jaká jsou má práva?

Obecně. Kdykoli nás můžete požádat o informace o tom, zda jsme držiteli libovolných vašich osobních údajů a o tom, které z osobních údajů zpracováváme, jakož i o opravu nebo výmaz takových osobních údajů, a to zasláním příslušné žádosti na adresu apps@sivantos.com. Nicméně vás upozorňujeme, že můžeme odstranit osobní údaje, pouze pokud neexistuje žádná statutární povinnost nebo nadřazené právo na jejich zachování. Dovolujeme si vás upozornit, že pokud nás požádáte o odstranění takových osobních údajů, nebudete moci dále používat platné weby, aplikace, služby nebo jiné související služby společnosti Sivantos, které vyžadují, aby společnost Sivantos takové osobní údaje používala. Na vaši žádost budeme reagovat v přiměřené době.

Požádat o kopii. Používáme-li osobní údaje na základě vašeho svolení nebo plnění smlouvy s vámi, můžete si od nás vyžádat kopii osobních údajů, které jste nám dosud poskytli. V takovém případě nás kontaktujte na adrese apps@sivantos.com a uveďte osobní údaje a formát, ve kterém si přejete osobní údaje obdržet.

Právo být zapomenut / omezení použití. Můžete nás požádat o omezení zpracovávání osobních údajů v jakémkoli z následujících případů: (i) pokud nám sdělíte, že osobní údaje, které máme, jsou nesprávné (v takovém případě si můžeme příslušnou část osobních údajů ponechat a zkontrolovat jejich přesnost), (ii) pokud nemáme žádný právní základ pro zpracovávání takových osobních údajů nebo (iii) pokud vznesete námitku proti našemu zpracovávání takových osobních údajů na základě našeho legitimního zájmu, jak je uvedeno v části L níže.

Právo podat stížnost. Pokud máte důvodné podezření, že nezpracováváme osobní údaje v souladu s požadavky těchto zásad ochrany osobních údajů nebo platných zákonů na ochranu dat v oblasti EEA, můžete se rozhodnout podat stížnost u orgánu na ochranu dat v zemi EEA, ve které žijete, nebo odpovídajícímu orgánu na ochranu dat země nebo státu, ve kterém sídlí příslušná entita společnosti Sivantos.

K. Další omezení a specifická ustanovení

Použití webů dětmi. Weby nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Pokud jste mladší 16 let, nesmíte se na webech zaregistrovat ani je používat.

Odkazy na další weby. Weby mohou obsahovat odkazy na cizí (tzn. jiné než společnosti Sivantos) weby. Společnost Sivantos nenese odpovědnost za opatření na ochranu osobních údajů ani za obsah webů mimo společnosti Sivantos. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na takových cizích webech.

L. Používání technických opatření, například souborů cookies atd.

Automatické shromažďování neosobních údajů

Když přistupujete k našim webům nebo používáte naše aplikace  a/nebo naše služby, můžeme automaticky (tzn. bez registrace) shromažďovat neosobní údaje (například typ použitého internetového prohlížeče a operačního systému, název domény webů, ze kterých jste přišli, počet návštěv, průměrný čas strávený na webu, zhlédnuté stránky;  údaje pro obecné použití). Společnost Sivantos takové údaje může používat a sdílet se svými dceřinými a přidruženými společnostmi k vylepšování výkonu, obsahu a vzhledu webů, aplikací a/nebo služeb.

Pro lepší porozumění funkcionalitě našich aplikací používáme rovněž analytický software. Tento software může zaznamenávat některé informace, například o tom, jak často využíváte aplikaci, o událostech, k nimž v aplikaci dochází a o celkovém využití, jakož i výkonové údaje. Informace, které uchováváme v analytickém softwaru, nespojujeme s žádnými osobními údaji, které jste případně zadali do aplikace.

„Soubory cookies“ – informace uchovávané automaticky ve vašem počítači

Cookie je malý textový soubor zaslaný z webu do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je vaším webovým prohlížečem uložen. Webové soubory cookie mohou uchovávat takové informace, jako je například vaše IP adresa nebo jiný identifikátor, typ vašeho prohlížeče nebo informace o obsahu, který zobrazujete a se kterým interagujete v rámci digitálních služeb. Díky uchovávání těchto informací mohou soubory cookie ukládat vaše preference a nastavení pro online služby a analyzovat způsob vašeho využívání online služeb.

Sledovací technologie: Web Beacons / Gifs, Pixels, Page Tags, Script

E-maily a aplikace mohou obsahovat malé, transparentní obrazové soubory nebo řádky kódu pro zaznamenání způsobu vaší interakce s nimi. Tyto informace se využívají jako pomůcky pro vydavatele webů a aplikací při lepším analyzování a vylepšování jejich služeb.

Soubory cookies jsou uchovávány na vašem počítači a přitom také přenášeny k nám. Jako uživatel tedy máte úplnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnami nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete přenos souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie mohou být kdykoli vymazány. Lze to provádět rovněž automaticky. Jsou-li soubory cookie pro náš web deaktivovány, nemusí být možné plně využívat všechny funkce webu.

Soubory cookie lze také spravovat prostřednictvím našeho Správce preferencí cookie, kde seskupujeme soubory cookie do tří kategorií:

 • Požadované soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro umožnění základních funkcí webů, například načítání obrázků nebo umožňování volby vašich preferencí pro soubory cookie.
 • Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat váš způsob používání webů a/nebo aplikací pro vyhodnocování a vylepšování našich služeb. Lze je také využívat pro komfortnější zákaznické prostředí, například pro zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo získávání informací o tom, jak jsou naše weby a/nebo aplikace používány.
 • Reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie lze používat pro sdílení údajů s provozovateli reklamy tak, aby pro vás reklamy, které vidíte, byly relevantnější, umožňují vám sdílet některé stránky se sociálními sítěmi nebo vám umožňují vkládat na náš web komentáře.

M. Zabezpečení

Abychom chránili osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo pozměnění a před prozrazením nebo přístupem, používáme technická a organizační zabezpečovací opatření.

N. Účel použití

V následujících případech jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje podle platných zákonů na ochranu dat.

a) Poskytování požadovaného zboží nebo služeb. Pokud si od nás objednáte zboží nebo služby, použijeme osobní údaje (například jméno, (e-mailovou) adresu, telefonní číslo, název společnosti a adresu, číslo kreditní karty nebo bankovní údaje) pouze ke zpracování vaší objednávky nebo k poskytnutí požadovaného zboží nebo služeb. Může to rovněž zahrnovat konverzační data, která můžete aktivovat prostřednictvím chatových funkcí, kontaktních formulářů, e-mailů nebo telefonu. V těchto zásadách ochrany osobních údajů „zboží a služby“ zahrnují pomůcky pro neslyšící Sivantos související služby, webové služby, nabídky, soutěže, jiný obsah, nemarketingové zpravodaje, výukové programy, školení a akce.

b) Komunikace. Pravidelně komunikujeme e-mailem s uživateli, kteří používají naše zboží nebo související služby, a můžeme rovněž komunikovat telefonicky při řešení stížností zákazníků nebo při vyšetřování podezřelých transakcí. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu k potvrzení vašeho otevření účtu, k odesílání oznámení o platbách, k odesílání informací o změnách našeho zboží a služeb a k odesílání oznámení a dalších sdělení vyžadovaných zákonem. Uživatelé obecně nemohou výslovně odmítnout tyto komunikace, které nejsou marketingově zaměřené, ale zcela nezbytné pro relevantní obchodní vztah.

c) Dodržování předpisů. Kromě toho berete na vědomí, že veškeré informace nezbytné ke sledování vašich voleb ohledně zpracovávání osobních údajů nebo příjmu marketingových materiálů mohou být uchovávány a poskytovány členům Sivantos pro zajištění dodržování předpisů.

d) Legitimní zájem společnosti Sivantos. Každý z příkladů použití v dílčích odstavcích e) až g) níže definuje náš legitimní zájem na zpracovávání nebo používání osobních údajů. Pokud s tímto přístupem nesouhlasíte, můžete vznést námitku proti našemu zpracovávání nebo používání příslušných osobních údajů, jak je uvedeno níže.

e) Dotazníky a průzkumy. Můžeme vás zvát k účasti na dotaznících a průzkumech. Tyto dotazníky a průzkumy budou obecně vytvořeny tak, aby na ně bylo možné odpovídat bez jakýchkoli osobních údajů. Pokud přesto zadáte osobní údaje do dotazníku nebo průzkumu, můžeme takové osobní údaje použít k vylepšování zboží a služeb společnosti Sivantos.

f) Vyváření sad souhrnných údajů. Jsme oprávněni agregovat osobní údaje poskytnuté v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů pro vytvoření sad souhrnných údajů, které budou následně použity k vylepšování aplikací a služeb společnosti Sivantos.

g) Nahrávání hovorů a chatů pro účely zvyšování kvality. V případě telefonních hovorů nebo chatů můžeme nahrávat hovory (poté, co vás budeme přiměřeně informovat během hovoru a před zahájením nahrávání) nebo chaty pro zvyšování kvality našich služeb.

h) Právo na námitku. Můžete kdykoli vznést námitku proti našemu používání vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům. Pokud tak učiníte, přestaneme používat vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům a odebereme je z našich systémů, pokud nemáme oprávnění používat takové osobní údaje pro jiné účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo pokud neurčíme a neprokážeme přesvědčivý legitimní zájem na pokračování zpracovávání vašich osobních údajů (v případech, když to vyžadují závazné místní zákony, například pro daňové účely atd.).

V následujících případech budeme používat osobní údaje pouze, jak je podrobně uvedeno níže, po získání vašeho předchozího souhlasu.

Aktuality o produktech a službách společnosti Sivantos. Můžeme používat vaše jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu, telefonní číslo nebo (v případě, že jste poskytovatelem zdravotní péče, audiologem nebo podobně nebo prodejcem) jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu, telefonní číslo vašeho zákazníka, pacienta nebo konečného uživatele, a základní informace o vašem zaměstnavateli (jméno a adresu), abychom vás nebo (v případě, že jste poskytovatelem zdravotní péče, audiologem nebo podobně nebo prodejcem) vašeho zákazníka, pacienta nebo konečného uživatele mohli průběžně informovat o nejnovějších nabídkách produktů a dalších informacích o zboží a službách společnosti Sivantos (včetně marketingových zpravodajů) a také o akcích společnosti Sivantos, a rovněž pro zobrazení relevantního obsahu na našich webech. Pokud si tyto informace nadále nepřejete dostávat, můžete své e-mailové preference aktualizovat s použitím odkazu „Odhlásit“, který se nachází v námi zasílaných e-mailech.

Účelové omezení

Společnost Sivantos bude shromažďovat, používat nebo předávat osobní údaje, které jí dáte k dispozici prostřednictvím aplikací Sivantos, pouze pro účely, o kterých budete informováni, s výjimkou případů, kdy je jejich předání:

 • pro zachování a a zajištění správné funkcionality softwaru Sivantos,
 • vynuceno zákonem nebo příslušnými úředními nebo soudními orgány, například pro vyhovění předvolání nebo jinému právnímu procesu,
 • nezbytné pro ochranu našich práv, ochranu vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob, vyšetřování podvodu nebo vyhovění úřední žádosti,
 • nezbytné k doložení nebo ochraně oprávněných nároků nebo k obraně, nebo
 • nezbytné k zabránění podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, například záměrným útokům na systémy informačních technologií společnosti Sivantos.

V některých situacích může být společnost Sivantos nucena předat osobní údaje v reakci na oprávněné žádosti správních orgánů včetně případů nutných pro vynucení práva.

O. Dotazy a komentáře

Budeme reagovat na přiměřené žádosti o kontrolu osobních údajů a o opravu, úpravu nebo odstranění jakýchkoli nepřesností. S takovými požadavky nás prosím kontaktujte na adrese apps@sivantos.com.

Pokud si chcete stěžovat na způsob, jakým nakládáme s osobními údaji, můžete kontaktovat osobu, oddělení nebo pobočku, se kterou jste jednali. Nebo se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@sivantos.com a odpovědní pracovníci pro ochranu osobních údajů vás budou v přiměřené lhůtě kontaktovat.

Máte-li pochybnost nebo otázku týkající se důvěrnosti nebo použití údajů, kterou jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se prosím na našeho externího poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA (zdarma) na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času zaktualizovány nebo novelizovány. Pravidelně sledujte aktuality na této stránce. Vaše další nebo následné přistupování nebo používání našich webů, aplikací a/nebo služeb bude považováno za váš souhlas s novelizovanými nebo upravenými zásadami ochrany osobních údajů. Při přistupování nebo používání našich webů, aplikací a/nebo služeb přijímáte zásady ochrany osobních údajů, které jsou v daném okamžiku aktuální. Pokud nesouhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů, nepoužívejte prosím naše weby, aplikace a/nebo služby. Provedeme-li podstatné úpravy, oznámíme vám to e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo prostřednictvím upozornění na tomto webu předtím, než změna nabude účinnosti.

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street, #08-08
Singapore 539775
dpo@sivantos.com