Privacybeleid

Van toepassing met ingang van 1 maart 2019

A. Wij hechten waarde aan gegevensbescherming

Beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij, bij Sivantos, en al onze dochterondernemingen (hierna gezamenlijk ‘Sivantos’) voldoen bij ons handelen aan de van kracht zijnde wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. We hebben dit privacybeleid opgesteld om onze toewijding aan iedereens recht op gegevensbescherming en privacy aan te tonen. In ons privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij omgaan met door u ter beschikking gestelde gegevens aan de hand waarvan u direct of indirect kunt worden herkend of (voor het geval dat u een zorgverlener, audioloog of vergelijkbaar of verkoper bent) uw cliënt, patiënt of eindgebruiker (gezamenlijk “persoonsgegevens”) direct of indirect kan worden herkend.

Ons wereldwijde nalevingsprogramma voor gegevensbescherming omvat ook het toepassen van ondubbelzinnige autorisaties en toestemmingen, standaard EU-contractbepalingen, modelcontracten/overdrachtsovereenkomsten, privacybeginselen en -verklaringen, privacybeleid en landspecifieke registraties en aanmeldingen. Dit privacybeleid geldt voor de website www.sivantos.com en alle andere van toepassing zijnde Sivantos-websites (individueel “website” en gezamenlijk “websites”) evenals softwaretoepassingen – mobiel of bureaublad – (‘toepassingen‘) aangeboden door Sivantos of haar dochterondernemingen en door Sivantos via websites aangeboden diensten (‘diensten’).

B. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens (bv. naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u aan ons verstrekt of die worden afgeleid uit persoonsgegevens, zoals hieronder uiteengezet.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse en niet-Engelse versie van dit privacybeleid (indien vertaald waar plaatselijk vereist en voor uw comfort), zal de Engelse versie van dit privacybeleid bepalend zijn, voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving.

C. Gegevensbeheerder

Sivantos is de gegevensbeheerder van de websites. Wanneer een registratie- of toestemmingsformulier wordt getoond op onze websites of wanneer u gebruikmaakt van een van onze toepassingen, kan er sprake zijn van een andere gegevensbeheerder en kan het een gelieerde of dochteronderneming van Sivantos of van uzelf zijn, afhankelijk van het actuele aanbod, van het doel of de gegevensverzameling, die kan worden vermeld op het desbetreffende registratie- of toestemmingsformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer) via dpo@sivantos.com.

D. Gegevensverwerker (verwerken van patiëntgegevens)

In gevallen waar Sivantos een gegevensverwerker is, zal gebruikmaken van gegevens, die via toepassingen zijn verzameld, worden beperkt tot het doeleinde van het aanbieden van de dienst waarvoor Sivantos is ingeschakeld.

Sivantos heeft misschien geen directe relatie met de personen, van wie het de persoonsgegevens verwerkt, bv. als u een patiënt van een van onze partners bent (“audioloog”) en u wenst, dat uw audioloog die van onze diensten gebruikmaakt niet langer contact met u opneemt, neem daarover dan direct contact met die audioloog. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven, die ons helpen bij het verlenen van onze diensten. Doorgeven aan verdere derden is geregeld in de Algemene Voorwaarden, die de relatie met onze zakenpartners beheren.

Uw audioloog zal welwillend reageren op redelijke verzoeken om uw persoonsgegevens te herzien en te rectificeren, aan te passen of onnauwkeurigheden te verwijderen. Als hij wordt verzocht gegevens te verwijderen, dan zal hij daar binnen een redelijke termijn gevolg aan geven. Mocht u vragen hebben over of commentaar hebben op dit privacybeleid (bv. om uw persoonsgegevens te herzien en bij te werken), zend uw vragen en opmerkingen dan naar uw audioloog. Als u klachten hebt over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u contact opnemen met uw audioloog; het voor gegevensbescherming verantwoordelijke personeel zal dan binnen een redelijke termijn contact met u opnemen.

De persoonsgegevens die wij verwerken uit hoofde van onze audiologen, slaan wij op voor zo lang als nodig om onze diensten aan de audiologen te kunnen verlenen. Sivantos slaat die persoonsgegevens op voor zover noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, geschillen bij te leggen en onze overeenkomsten uit te voeren.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, door uw audioloog schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Merk op, dat verwijderen van de toepassing niet leidt tot verwijderen van uw account. U moet contact opnemen met uw audioloog, om uw registratie en gegevens te verwijderen. U kunt ons ook een e-mail sturen op apps@sivantos.com met het verzoek om toegang tot of correctie of verwijdering van de persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt. Als u ervoor kiest uw account te verwijderen, dan kunt u niet meer alle functies van de toepassing gebruiken, waaronder bepaalde gepersonaliseerde functies. Wij kunnen geen gehoor geven aan uw verzoek om gegevens te wijzigen, wanneer wij van mening zijn dat de wijziging zal indruisen tegen wettelijke vereisten of (gerelateerde) gegevens onjuist zal maken. Bovendien kan het voor audioloog wettelijk zijn voorgeschreven om een versie van uw gegevens op te slaan in uw patiëntendossier.

E. Waarom moet ik persoonsgegevens verstrekken?

Als algemeen beginsel geschiedt het geven van toestemming en het verstrekken van persoonsgegevens op vrijwillige basis en kunt u die toestemming te allen tijde intrekken, zoals voorzien in dit privacybeleid.

Verkrijgen van de audioloog: in het geval van gegevens aan de hand waarvan uw cliënt, patiënt of eindgebruiker direct of indirect kan worden geïdentificeerd, waarborgt en bevestigt u, dat u de uitdrukkelijke toestemming van dergelijke personen hebt om hun persoonsgegevens te verstrekken aan Sivantos onder de voorwaarden van dit privacybeleid en onder de gebruiksvoorwaarden of licentie die u overeenkomt ten aanzien van dergelijke openbaring.

Over het algemeen: wij verzamelen geen persoonsgegevens via onze websites en toepassingen, tenzij u ons vrijwillig toestaat om dit te doen (bv. door registraties, enquêtes, bepaalde instellingen in de toepassingen of op de websites, enz.), u ons uw toestemming verleent of tenzij anderszins toegestaan onder de van kracht zijnde en wet- en regelgeving voor het beschermen van dergelijke persoonsgegevens.

F. Welke persoonsgegevens mogen wij verzamelen?

Gegevenscategorieën waaruit wij gegevens kunnen verzamelen:

 • Cliënten en voormalige cliënten en hun werknemers of vertegenwoordigers, die ook cliënten van cliënten en voormalige cliënten kunnen omvatten;
 • personen en vertegenwoordigers van organisaties, die zich hebben geregistreerd om informatie omtrent aangeboden producten en/of diensten te verkrijgen (bv. nieuwsbrieven, enquêtes, webinars, enz.); en
 • personen en vertegenwoordigers van organisaties, die de website hebben bezocht of die gebruikmaken van onze toepassingen en diensten (zoals mobiele en/of bureaubladtoepassingen).

De gegevens kunnen omvatten:

 • informatie over browser en apparaat;
 • informatie over het serverlogbestand;
 • informatie verkregen via cookies en andere technologieën;
 • demografische en andere door u verstrekte informatie;
 • informatie van derden (audiologen) waar u, bijvoorbeeld, die derden toestemming verleent uw gegevens met ons te delen (zoals beschreven onder E, hierboven);
 • contactgegevens, indien relevant, inclusief e-mail- en postadres, telefoon- en faxnummers; en
 • gegevens omtrent uw gebruik van onze website, toepassingen en diensten (bv. gebruikersinstellingen, gebruiksduur, storingsrapporten, enz.).

G. Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend zoals uiteengezet in ons privacybeleid, op uw registratieformulier, op basis van uw toestemming of op basis van de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden of licentie. Raadpleeg de sectie ‘Doeleinde van het gebruik’, hieronder, voor meer informatie.

H. Duur van het verwerken van persoonsgegevens

Waar wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken in het kader van dit privacybeleid of zoals wettelijk toegestaan of in een overeenkomst, slaan wij dergelijke persoonsgegevens op (i) uitsluitend voor zolang als nodig is om de doelstellingen te bereiken die zijn uiteengezet in dit privacybeleid of (ii) totdat u bezwaar aantekent tegen ons voortdurend gebruik van dergelijke persoonsgegevens (in het geval waar we een rechtmatig belang hebben in het gebruiken van uw persoonsgegevens), of (iii) totdat u uw toestemming intrekt (in het geval waar u ons eerder hebt toestemming hebt verleend om uw persoonsgegevens te gebruiken). Echter, waar wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren of wanneer uw persoonlijke gegevens zijn vereist voor het doen gelden of verdedigen van juridische claims, bewaren wij uw persoonsgegevens tot het einde van de relevante bewaarperiode of tot de claims in kwestie zijn afgehandeld.

I. Waar worden persoonsgegevens verwerkt?

Als onderdeel van een wereldwijde groep van bedrijven hebben wij filialen en dochterondernemingen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (de “EER”). Daarom, wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan onze filialen en dochterondernemingen die zich bevinden in landen buiten de EER, inclusief naar landen waarin een statutair niveau van gegevensbescherming van toepassing is dat niet vergelijkbaar is met het niveau van gegevensbescherming binnen de EER. Telkens wanneer een dergelijke overdracht plaatsvindt, is het gebaseerd op interne overeenkomsten binnen bedrijven van ons concern, die weer zijn gebaseerd op de modelcontractbepalingen (overeenkomstig Besluit 87/2010/EG van de Europese Commissie of eventuele toekomstige vervanging daarvan) om contractueel vast te leggen dat dergelijke persoonsgegevens onderhevig zijn aan een niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is binnen de EER.

Wij kunnen gebruikmaken van derde dienstverleners om persoonsgegevens te verwerken voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden. Zulke derde dienstverleners bevinden zich misschien niet in uw land. In ieder geval zullen wij contractuele overeenkomsten met hen hebben gesloten voor het verwerken door van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving.

J. Wat zijn mijn rechten?

Over het algemeen. U kunt bij ons te allen tijde informatie opvragen over of wij persoonsgegevens van u hebben opgeslagen en over welke persoonsgegevens van u wij verwerken evenals rectificatie of verwijdering verlangen van dergelijke persoonsgegevens door middel van een verzoek aan apps@sivantos.com. Merk echter op dat we alleen maar persoonsgegevens kunnen verwijderen als er geen wettelijke verplichting is om de gegevens te behouden of wij een bestaand recht daartoe hebben. Houd er rekening mee dat, wanneer u ons verzoekt om dergelijke persoonsgegevens te verwijderen, u de desbetreffende websites, toepassingen of andere gerelateerde Sivantos-diensten, waarvoor gebruikmaken door Sivantos van uw persoonsgegevens is vereist, niet kan blijven gebruiken. Wij zullen binnen een redelijke termijn gehoor geven aan uw verzoek.

Een kopie opvragen. Als wij uw persoonlijke gegevens gebruiken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst met u uit te kunnen voeren, kunt u ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. Neem in dit geval contact met ons op via apps@sivantos.com en specificeer de persoonsgegevens en het formaat waarin u de persoonsgegevens wilt ontvangen.

Recht om te worden vergeten / Beperking op gebruik. On de volgende omstandigheden kunt u ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken: (i) u laat ons weten dat de persoonlijke gegevens die wij van u hebben onjuist zijn (in dergelijke gevallen kunnen wij de persoonsgegevens blijven behouden die nodig zijn om de juistheid te controleren), (ii) dat wij geen wettelijke basis hebben voor hete verwerken van uw persoonsgegevens, of (iii) u tekent bezwaar aan tegen verwerken door ons van uw persoonsgegevens op basis van ons rechtmatig belang zoals uiteengezet onder L, hieronder.

Recht om bezwaar aan te tekenen. Als u een reden hebt om te geloven dat wij uw persoonlijke gegevens niet verwerken in overeenstemming met de vereisten van dit privacybeleid of met de in de EER van kracht zijnde gegevensbeschermingswetgeving, kunt u ervoor kiezen om bezwaar aan de tekenen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het EER-land waarin u woonachtig bent of bij de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit van het land of de staat waarin de desbetreffende Sivantos-entiteit zich bevindt.

K. Verdere beperkingen en specifieke bepalingen

Gebruik van de websites door kinderen. De websites zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar mag u zich niet registreren op of gebruikmaken van de websites.

Links naar andere websites. Deze website kan links bevatten naar externe websites (dus naar niet tot Sivantos behorende bedrijven). Sivantos is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van websites buiten Sivantos. Daarom raden we u aan om de privacyverklaringen van dergelijke externe sites aandachtig te lezen.

L. Gebruik van technische maatregelen, bv. cookies, enz.

Niet-persoonsgebonden gegevens die automatisch worden verzameld

Wanneer u toegang verkrijgt tot onze websites of gebruikmaakt van onze toepassingen en/of diensten kunnen wij automatisch (dus niet door registratie) niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen (bv. type browser en besturingssysteem, domeinnaam van de websites waar vandaan u kwam, aantal bezoeken, gemiddelde verblijfsduur op de site, bekeken pagina’s; algemene gebruiksgegevens). Wij kunnen dergelijke gegevens gebruiken en delen met onze filialen en dochterondernemingen om de prestaties, inhoud of uiterlijk van de websites en toepassingen te verbeteren.

Wij maken ook gebruik van analytische software om de functionaliteit van onze toepassingen beter te kunnen beoordelen. Die software kan gegevens optekenen over, bijvoorbeeld, hoe vaak u de toepassing gebruikt, wat zich voordoet binnen de toepassing, totaal gebruik en prestatiegegevens. Wij leggen geen verband tussen de gegevens die wij opslaan met de analytische software en welke persoonsgegevens dan ook die uw misschien in de toepassing hebt ingevoerd.

“Cookies” – Informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen

Een cookie is een klein tekstbestand, dat van een website naar uw computer of mobiel apparaat wordt gezonden en daar door uw browser wordt opgeslagen. Webcookies kunnen informatie opslaan, zoals uw IP-adres of een andere identificatiecode, uw browsertype en informatie over de inhoud die u weergeeft en met de digitale diensten uitwisselt. Door dergelijke gegevens op te slaan, kunnen cookies informatie uw voorkeuren en instellingen voor onlinediensten vastleggen en analyseren hoe u van onze onlinediensten gebruikmaakt.

Opvolgingstechnologieën: Webbakens / GIF’s, beeldpunten, paginatags, script

E-mailberichten en toepassingen kunnen kleine, transparante beeldbestanden of regels met code bevatten, om op te tekenen hoe u er gegevens mee uitwisselt. De informatie wordt gebruikt om uitgevers van websites en toepassingen te helpen hun diensten beter te analyseren en te verbeteren.

Cookies worden op uw computer opgeslagen en door de computer naar ons verzonden. Daarom, als gebruiker, hebt u de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dat kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies voor onze website zijn ingeschakeld, is het misschien niet mogelijk om volledig van alle functies van de website gebruik te maken.

Cookies kunnen ook worden beheerd via onze cookievoorkeursbeheerder (cookie preference manager), waar we cookies in drie categorieën samenbrengen:

 • Vereiste cookies: deze cookies zijn nodig om de fundamentele functies van de websites te laten werken, zoals afbeeldingen laten laden of u uw cookievoorkeuren te laten instellen.
 • Functionele cookies: deze cookies stellen ons in staat uw gebruik van onze websites en/of toepassingen te analyseren en onze prestaties te beoordelen en verbeteren. Ze kunnen ook worden gebruikt om een betere klantervaring te bieden, bijvoorbeeld door uw inloggegevens te onthouden of door ons informatie te verstrekken over hoe onze websites en/of toepassingen worden gebruikt.
 • Advertentiecookies: deze cookies kunnen worden gebruikt om gegevens met adverteerders te delen, zodat de advertenties die u te zien krijgt relevanter voor u zijn, om u in staat te stellen bepaalde pagina’s op sociale netwerken te delen of om u in staat te commentaar op onze site te plaatsen.

M. Zekerheid

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, nemen wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

N. Doeleinde van het gebruik

In de volgende gevallen hebben we toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken volgens de van kracht zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

a) Leveren of verlenen van de gevraagde goederen of diensten. Als u goederen of diensten bij ons bestelt, gebruiken wij uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en -adres, kredietkaartnummer of bankgegevens) alleen om uw bestelling te verwerken of om de gevraagde goederen te leveren of dienst te verlenen. Het kunnen ook gespreksgegevens omvatten, die u misschien aanmaakt via de chatmogelijkheden, contactformulieren, e-mailberichten of telefoon. In dit privacybeleid omvatten “goederen en diensten” de gehoorapparaten en verwante diensten van Sivantos, webdiensten, aanbiedingen, wedstrijden, andere inhoud, niet-marketinggerelateerde nieuwsbrieven, zelfstudies, trainingen en evenementen.

b) Communicatie. Wij communiceren regelmatig via e-mail met gebruikers die gebruikmaken van onze goederen of gerelateerde diensten en wij communiceren misschien ook via de telefoon om klachten van klanten op te lossen of om verdachte transacties te onderzoeken. Wij gebruiken uw e-mailadres om het openen van uw account te bevestigen, om u in te lichten over betalingen, om u informatie te sturen over wijzigingen in onze goederen en diensten en om u meldingen en andere bekendmakingen te sturen zoals wettelijk vereist. Over het algemeen kunnen gebruikers zich niet afmelden voor deze communicatie, die niet marketinggerelateerd is, maar uitsluitend is vereist binnen de desbetreffende zakelijke relatie.

c) Naleving. Daarnaast bevestigt u dat alle gegevens die zijn vereist voor het opvolgen van uw keuzes inzake het verwerken of gebruikmaken van uw persoonsgegevens of ontvangen van marketingmaterialen mogen worden opgeslagen en uitgewisseld tussen leden van Sivantos, om naleving te waarborgen.

d) Rechtmatig belang van Sivantos. Elk van de gebruiksgevallen in punten e tot en met g, hieronder, vormen rechtmatige belangen van ons voor het verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens. Als u het niet eens bent met deze aanpak, kunt u bezwaar aantekenen tegen het verwerken of gebruikmaken door ons van persoonsgegevens als hieronder omschreven.

e) Vragenlijsten en enquêtes. We kunnen u uitnodigen om vragenlijsten in te vullen of om deel te nemen aan enquêtes. Zulke vragenlijsten en enquêtes zullen over het algemeen ontworpen zijn op een manier dat ze kunnen worden beantwoord zonder persoonsgegevens te hoeven vermelden. Als u desalniettemin toch persoonsgegevens invoert op een vragenlijst of in een enquête, mogen wij dergelijke persoonsgegevens gebruiken om de goederen en diensten van Sivantos te verbeteren.

f) Aanmaken van gegevensreeksverzamelingen. Wij mogen de in het kader van dit privacybeleid verstrekte persoonsgegevens samenvatten in gegevensreeksen, die vervolgens zullen worden gebruikt om de goederen en diensten van Sivantos te verbeteren.

g) Opnemen van gesprekken en chats met als doel het verbeteren van de kwaliteit. In het geval van telefoongesprekken of chatsessies mogen wij dergelijke oproepen of chatsessies opnemen (nadat wij u daarover hebben ingelicht tijdens jet gesprek en nog voor het opnemen begint) om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

h) Recht van bezwaar. U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik door ons van persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden. Als u dat doet, zullen we stoppen met het gebruikmaken van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden en ze uit onze systemen verwijderen, tenzij wij toestemming hebben voor het gebruikmaken van dergelijke persoonsgegevens voor andere doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid of wanneer wij vaststellen een aantonen dat wij een dwingend rechtmatig belang hebben in het blijven verwerken van uw persoonsgegevens (in gevallen waar dit is vereist onder plaatselijk van kracht zijn wetgeving, bv. voor fiscale doeleinden, enz.).

In de volgende gevallen zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken zoals hieronder nader uiteengezet, nadat u vooraf toestemming hebt verleend

Nieuws over producten en diensten van Sivantos. Wij mogen gebruikmaken van uw naam, e-mail- en postadres en telefoonnummer of (in het geval dat u een zorgverlener, audioloog of gelijkwaardig or verkoper bent) de naam, het e-mail- en postadres en telefoonnummer van uw cliënt, patiënt of eindgebruiker en van basisinformatie van uw werkgever (naam en adres) om u of (in het geval dat u een zorgverlener, audioloog of gelijkwaardig or verkoper bent) uw cliënt, patiënt of eindgebruiker op de hoogte te houden van de laatste aankondigingen betreffende het product en betreffende goederen en diensten van Sivantos (waaronder marketing-gerelateerde nieuwsbrieven), evenals van evenementen van Sivantos en om relevante inhoud op onze websites te tonen. Als u dergelijke informatie niet meer wilt ontvangen, dan kunt u uw e-mailvoorkeuren bijwerken via de link “Unsubscribe” (afzeggen) in de e-mailberichten, die wij u sturen.

Doelbinding

Sivantos verzamelt, gebruikt of onthult persoonsgegevens die door u via de Sivantos-toepassingen worden verstrekt uitsluitend voor de doeleinden die u worden medegedeeld, tenzij de onthulling:

 • noodzakelijk is voor het onderhouden en waarborgen van de juiste manier van functioneren van de Sivantos-software,
 • wettelijk is vereist of is vereist door de bevoegde overheids- of juridische autoriteiten, bv. om te voldoen aan een dagvaarding of een andere juridische procedure,
 • noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of om gehoor te geven aan een verzoek van de overheid,
 • noodzakelijk is voor het vaststellen of behouden van een rechtsvordering of verweer, of
 • noodzakelijk is voor het voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen op de informatietechnologiesystemen van Sivantos.

In bepaalde situaties kan van Sivantos worden verlangd dat persoonsgegevens bekend worden gemaakt in antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetshandhavingseisen.

O. Vragen en opmerkingen

Wij zullen gehoor geven aan redelijke verzoeken om uw persoonsgegevens te herzien, te rectificeren en aan te passen of om onnauwkeurigheden te verwijderen. Neem contact met ons op via apps@sivantos.com voor dergelijke verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met de persoon, de afdeling of het kantoor waarmee u te maken hebt gekregen. Als alternatief kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@sivantos.com en de desbetreffende medewerkers zullen dan binnen een redelijke termijn met u in contact treden.

Als u een onopgelost probleem hebt met betrekking tot privacy of gebruik van gegevens waarmee wij niet naar tevredenheid zijn omgegaan, neem dan (gratis) contact op met onze dienstverlener voor geschillenbeslechting in de Verenigde Staten, via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Dit privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt en aangepast. Raadpleeg daarom deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven. Uw voortgezette of latere toegang tot of uw gebruikmaken van onze websites, toepassingen en/of diensten zal worden beschouwd als uw aanvaarding van het gewijzigde of aangepaste privacybeleid. Door toegang te verkrijgen tot of door het gebruikmaken van onze websites en toepassingen, aanvaardt u de op dat moment van kracht zijnde versie van ons privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met het privacybeleid, maak dan geen gebruik van onze websites, toepassingen en/of diensten. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, dan zullen wij u daaromtrent via e-mail op de hoogte stellen (via het in uw account opgegeven e-mailadres), dan wel via een aankondiging op deze website, voordat de wijziging in werking treedt.

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street, #08-08
Singapore 539775
dpo@sivantos.com