Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 1 marca 2019

A. Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Danych osobowych jest dla nas ważna. W Sivantos oraz naszych wszystkich podmiotach powiązanych (łącznie „Sivantos”) prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności w celu wykazania naszego zaangażowania na rzecz przysługującego każdemu prawa do ochrony danych i prywatności. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki traktujemy informacje, które mogą posłużyć do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania Twojej tożsamości lub (w przypadku, gdy należysz do personelu medycznego, jesteś audiologiem lub podobną osobą, albo sprzedającym), które mogą posłużyć do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania Twojego klienta, pacjenta lub użytkownika końcowego (łącznie „Dane osobowe”).

Nasz globalny program zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności obejmuje również wdrożenie jednoznacznego uwierzytelniania oraz jednoznacznych zgód, standardowych klauzul umownych przyjętych przez Unię Europejską, umów wzorcowych/umów dotyczących przesyłania danych, zasad dotyczących prywatności, oświadczeń o ochronie prywatności, polityk prywatności oraz rejestracji i zgłoszeń odpowiednich dla danego kraju. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje witrynę internetową www.sivantos.com oraz wszystkie inne odpowiednie witryny internetowe firmy Sivantos lub jej podmiotów powiązanych (zwane osobno „Witryną internetową” i łącznie „Witrynami internetowymi”), jak również aplikacje – na urządzenia przenośne i na komputer – („Aplikacje”) udostępniane przez firmę Sivantos za pośrednictwem Witryn internetowych („Usługi”).

B. Kiedy stosuje się niniejszą Politykę prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do Danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail), które podajesz nam lub które są uzyskiwane na podstawie Danych osobowych w sposób określony poniżej.

W przypadku jakiejkolwiek niespójności między wersjami niniejszej Polityki prywatności w języku angielskim i w innym języku (w przypadku, gdy została ona przetłumaczona ze względu na wymagania lokalne i dla Twojej wygody), wersja angielska Polityki prywatności jest nadrzędna w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa.

C. Administrator danych

Administratorem danych Witryn internetowych jest firma Sivantos. Jeśli formularz rejestracji lub zgody jest dostępny na naszych Witrynach internetowych lub w którejkolwiek z naszych Aplikacji, administrator danych może się zmieniać, może to być podmiot powiązany lub zależny firmy Sivantos lub Twojej, zależnie od aktualnej oferty lub celu zbierania danych i może być wskazany na odpowiednim formularzu rejestracji lub zgody. W przypadku pytań można kontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem dpo@sivantos.com.

D. Podmiot przetwarzający (przetwarzający dane pacjentów)

W sytuacji, gdy podmiotem przetwarzającym jest firma Sivantos, wykorzystanie informacji pozyskanych za pośrednictwem Aplikacji będzie ograniczone do celów świadczenia usług, do których firma Sivantos została zaangażowana.

Firma Sivantos może nie mieć bezpośredniego powiązania z osobami, których dane osobowe przetwarza, np. jeżeli jesteś pacjentem jednego z naszych partnerów („Audiolog”) i nie życzysz sobie dalszych kontaktów ze strony Audiologa, który korzysta z naszych usług, proszę skontaktować się z Audiologiem, z którym masz bezpośredni kontakt. Możemy przekazywać dane osobowe firmom, które pomagają nam w świadczeniu usług. Udostępnianie danych osobom trzecim podlega postanowieniom Warunków uzgodnionych z partnerami biznesowymi.

Twój Audiolog udzieli odpowiedzi na uzasadnione wnioski o sprawdzenie Twoich danych osobowych i dokonanie ich korekty, zmiany lub usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Na wniosek o usunięcie danych odpowiemy we rozsądnym terminie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności (np. dotyczących sprawdzenia i aktualizacji danych osobowych), proszę przesyłać pytania i opinie do swojego Audiologa. Jeśli chcesz wnieść skargę na sposób, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się ze swoim Audiologiem, a pracownik odpowiedzialny za ochronę danych skontaktuje się z Tobą w rozsądnym terminie.

Przetwarzane dane osobowe będziemy przechowywać w imieniu naszego Audiologa tak długo, jak długo będziemy świadczyć usługi na jego rzecz. Firma Sivantos będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak wynika to z obowiązku prawnego, do czasu rozstrzygnięcia sporów i wykonania naszych umów.

Zgodę udzieloną na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, zawiadamiając o tym swojego Audiologa na piśmie. Przypominamy, że usunięcie Aplikacji nie powoduje usunięcia Twojego konta. Aby usunąć swoją rejestrację i dane musisz skontaktować się ze swoim Audiologiem. Możesz również wysłać wiadomość e-mail do nas, na adres apps@sivantos.com, aby poprosić o dostęp, zmianę lub usunięcie danych osobowych, jakie nam podałeś.  Jeżeli zdecydujesz się na usunięcie swojego konta, nie będziesz mieć możliwości korzystania z wszystkich funkcji Aplikacji, w tym także niektórych właściwości personalizowanych.  Nie możemy przyjąć wniosku o zmianę danych, jeżeli w naszej ocenie taka zmiana naruszyłaby jakikolwiek wymóg prawny lub ustawowy, albo spowodowałaby wadliwość tych danych.  Ponadto, zgodnie z prawem, Audiolog może podlegać obowiązkowi przechowywania kopii danych jako elementu karty pacjenta.

E. Dlaczego muszę podawać Dane osobowe?

Zasadniczo wyrażenie jakiejkolwiek zgody oraz podanie jakichkolwiek Danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i możesz je wycofać w dowolnym momencie, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Gromadzenie danych przez Audiologa: W przypadku informacji, które mogą posłużyć do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji Twojego klienta, pacjenta lub użytkownika końcowego gwarantujesz i potwierdzasz, że wyraziłeś zgodę na udzielanie przez te osoby ich Danych osobowych firmie Sivantos na warunkach określonych w Polityce prywatności oraz warunkach użycia lub w licencji, na co się zgodziłeś w związku z udostępnieniem tych danych.

Ogólnie: Nie zbieramy Danych osobowych za pośrednictwem naszych Witryn internetowych i Aplikacji, jeśli dobrowolnie się na to nie zgodzisz (np. przy okazji rejestracji, ankiet, wyboru określonych ustawień w Aplikacjach lub na Witrynach internetowych itd.), nie dostarczysz nam swojej zgody lub nie jest to dozwolone odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony Danych osobowych.

F. Jakie Dane osobowe możemy gromadzić?

Kategorie osób, których Dane osobowe możemy gromadzić:

 • Klienci i dawni klienci oraz ich pracownicy lub przedstawiciele, w tym także klienci klientów oraz dawnych klientów;
 • osoby fizyczne oraz przedstawiciele organizacji, którzy dokonali rejestracji w celu uzyskania informacji o oferowanych produktach i/lub usługach (np. biuletyny informacyjne, ankiety, webinary itd.); oraz
 • osoby fizyczne oraz przedstawiciele organizacji, którzy odwiedzili Witrynę internetową lub korzystają z naszych Aplikacji i Usług (takich jak aplikacje na urządzenia przenośne lub komputer).

Informacje mogą obejmować:

 • informacje dotyczące przeglądarki oraz urządzenia;
 • informacje dotyczące pliku dziennika serwera;
 • informacje pozyskane przez pliki cookie i inne technologie;
 • informacje demograficzne oraz inne dostarczone przez Ciebie;
 • informacje pochodzące od osób trzecich (Audiolog) w przypadku, gdy np. wyraziłeś zgodę, by osoby trzecie udostępniały nam informacje na Twój temat (o czym mowa w punkcie E powyżej);
 • dane do kontaktu, o ile dotyczy, w tym adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i faksu; oraz
 • dane dotyczące korzystania z zasobów w związku z Twoją interakcją z naszą Witryną internetową, Aplikacjami i Usługami (np. ustawienia użytkownika, czas korzystania, zgłoszenia awarii itd.).

G. Do czego wykorzystywane są Dane osobowe?

Przetwarzamy Dane osobowe wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności, w formularzu rejestracji, zgody lub warunkach używania lub licencji. Więcej informacji znajduje się w poniższej części „Cel używania”.

H. Okres przetwarzania Danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzamy i wykorzystujemy Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, z odpowiednimi przepisami prawa lub zgodnie z umową, przechowujemy Dane osobowe (i) wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z przepisami prawa lub zgodnie z umową (ii) dopóki nie sprzeciwisz się dalszemu używaniu Danych osobowych (jeśli używamy Danych osobowych ze względu na nasz uzasadniony interes prawny) lub (iii) dopóki nie wycofasz swojej zgody (jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie przez nas z Danych osobowych). Jednakże w sytuacji, gdy dłuższy okres przechowywania Danych osobowych jest wymagany w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa lub przepisów, albo Dane osobowe są niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi, będziemy przechowywać Dane osobowe do czasu wygaśnięcia wymaganego okresu przechowywania lub do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowych roszczeń.

I. Gdzie będą przetwarzane Dane osobowe?

Jako podmiot wchodzący w skład globalnej grupy przedsiębiorstw mamy podmioty powiązane i podmioty zależne działające na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG, ang. EEA = European Economic Area), a także poza nim. Z tego względu, zawsze gdy wykorzystujemy lub przetwarzamy Dane osobowe w celach podanych w niniejszej Polityce prywatności, możemy przekazywać je do podmiotów powiązanych i podmiotów zależnych położonych w krajach poza EOG, również w krajach, w których ustawowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych są nieporównywalne do zakresu ochrony danych osobowych w ramach EOG. Każde takie przeniesienie danych odbywa się na podstawie umów zawartych między firmami, zgodnych ze Standardowymi Postanowieniami Umownymi (zgodnie z Decyzją Komisji UE 87/2010/WE z późniejszymi zmianami), która gwarantuje zabezpieczenie Danych osobowych na poziomie właściwym w ramach EOG.

Przetwarzanie Danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności możemy zlecić usługodawcom będącym osobami trzecimi. Usługodawcy będący osobami trzecimi mogą nie posiadać siedziby w Twoim kraju. W każdym razie zawrzemy z nimi umowy dotyczące przetwarzania przez nich Danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

J. Jakie są moje prawa?

Ogólne W dowolnym momencie możesz zażądać od nas informacji, czy posiadamy jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Twojej osoby, a także informacji, które z Danych osobowych przetwarzamy. Ponadto możesz zażądać korekty lub usunięcia Danych osobowych, wysyłając stosowną prośbę na adres apps@sivantos.com. Należy jednak pamiętać, że możemy usunąć Dane osobowe tylko wtedy, gdy nie występuje żadne zobowiązanie ustawowe ani obowiązujące prawo nakładające na nas obowiązek zachowania tych danych. Należy pamiętać, że w przypadku zażądania od nas usunięcia Danych osobowych utracisz możliwość korzystania z Witryn internetowych, Aplikacji, Usług oraz wszelkich usług Sivantos wymagających od firmy Sivantos użycia Danych osobowych. Na przesłane żądanie odpowiemy w rozsądnym terminie.

Prawo do otrzymania kopii danych Jeżeli korzystamy z Danych osobowych na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody lub w celu wywiązania się z zawartej z Tobą umowy, możesz zażądać od nas kopii przekazanych nam Danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem apps@sivantos.com i określ Dane osobowe oraz format, w jakim chciałbyś je otrzymać.

Prawo do bycia zapomnianym / ograniczenia wykorzystania danych osobowych W każdej ze wskazanych poniżej sytuacji możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Danych osobowych: (i) gdy informujesz nas, że uzyskane przez nas Dane osobowe są niepoprawne (w takich przypadkach możemy dalej przechowywać takie Dane osobowe w celu sprawdzenia ich poprawności), (ii) gdy nie mamy podstawy prawnej do przetwarzania Danych osobowych lub (iii) gdy wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes prawny, zgodnie z informacjami zawartymi w poniższej Części L.

Prawo do wniesienia skargi Jeżeli masz uzasadnione przekonanie, że nie przetwarzamy Danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Polityce prywatności lub stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w ramach EOG, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w kraju EOG Twojego zamieszkania lub do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych w kraju lub państwie będącym siedzibą właściwego podmiotu Sivantos.

K. Dalsze ograniczenia i przepisy szczegółowe

Korzystanie z Witryn internetowych przez dzieci. Witryny internetowe nie są przeznaczone dla osób poniżej 16. roku życia. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, nie możesz zarejestrować się w tych Witrynach internetowych, ani z nich korzystać.

Łącza do innych Witryn internetowych. Witryny internetowe mogą zawierać łącza do obcych witryn internetowych (innych niż spółki Sivantos). Sivantos nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności ani zawartość witryn internetowych podmiotów niepowiązanych z Sivantos. W związku z tym zalecamy dokładne zapoznanie się z oświadczeniami dot. ochrony prywatności zamieszczonymi w tych obcych witrynach internetowych.

L. Stosowanie środków technicznych, np. plików cookie

Dane niebędące danymi osobowymi gromadzonymi automatycznie

Gdy odwiedzasz nasze Witryny internetowe lub korzystasz z naszych Aplikacji, możemy automatycznie (tj. bez wcześniejszej rejestracji) zbierać dane niebędące danymi osobowymi (np. dotyczące typu przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, nazwy domeny Witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie, liczba odwiedzin, średni czas przeglądania strony, odwiedzone strony; ogólne wykorzystanie danych). Firma Sivantos może używać tych danych i udostępniać je naszym podmiotom powiązanym i zależnym w celu poprawy działania, treści lub wyglądu Witryn internetowych, Aplikacji i/lub Usług.

Korzystamy także z programów analitycznych pozwalających na lepsze zrozumienie funkcjonalności naszych Aplikacji. Programy tego typu mogą rejestrować takie informacje, jak częstotliwość z jaką korzystasz z Aplikacji, zdarzenia, jakie miały miejsce w Aplikacji, dane zbiorcze dotyczące użycia i działania. Nie wiążemy informacji przechowywanych w programie analitycznym z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Ciebie w Aplikacji.

Pliki cookie – informacje automatycznie przechowywane na komputerze

Cookie, to mały plik tekstowy wysyłany przez przeglądarkę na Twój komputer lub urządzenie przenośne, przechowywany przez Twoją przeglądarkę internetową. Pliki cookie mogą zawierać takie informacje, jak Twój adres IP lub inny identyfikator, rodzaj przeglądarki oraz informacje dotyczące wyświetlanych treści lub zawartości, z którą prowadziłeś interakcję w usługach cyfrowych. Przechowując tego typu informacje, pliki cookie mogą przechowywać informacje dotyczące Twoich preferencji oraz ustawień dla usług internetowych oraz analizować sposób korzystania z usług internetowych.

Technologie śledzące: Obrazy Web Beacon / gify, piksele, znaczniki strony, skrypt

E-maile oraz Aplikacje mogą zawierać niewielkie, przejrzyste pliki graficzne lub linie kodów rejestrujące sposób Twojej interakcji z nimi. Informacje te są wykorzystywane by pomóc podmiotom publikującym witryny oraz aplikacje w lepszej analizie i udoskonalaniu ich usług.

Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze i przesyłane w ten sposób do nas. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Czynność ta może być również wykonywana automatycznie. Jeżeli pliki cookie zostaną wyłączone na naszej stronie, pełne wykorzystanie wszystkich jej funkcji może nie być możliwe.

Plikami cookie można również zarządzać przez naszego Menadżera preferencji dotyczących plików cookie, gdzie pliki cookie pogrupowane są w trzech kategoriach:

 • Pliki cookie związane z wymaganiami: Te pliki cookie są niezbędne w celu umożliwienia działania podstawowych właściwości Witryn internetowych, np. wczytywania obrazów lub umożliwienia Ci wyboru preferencji dotyczących plików cookie.
 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością: Te pliki umożliwiają nam analizę Twojego korzystania z Witryn internetowych i/lub Aplikacji, w celu oceny i udoskonalenia naszego działania. Mogą również służyć do zapewnienia klientom lepszego doświadczenia, na przykład przez zapamiętanie danych logowania lub przekazywanie nam informacji, w jaki sposób wykorzystywane są nasze Witryny internetowe i/lub Aplikacje.
 • Pliki cookie związane z reklamą: Te pliki cookie mogą służyć do dzielenia danych z reklamodawcami, aby reklamy, które widzisz były lepiej dopasowane do Ciebie, umożliwienia Tobie dzielenia się niektórymi stronami za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz zamieszczania komentarzy na naszej stronie.

 M. Bezpieczeństwo

Aby zapewnić ochronę Danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianami oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

N. Cel używania

W poniższych przypadkach mamy prawo do przetwarzania Danych osobowych, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa o ochronie danych.

a) Dostarczanie zamówionych produktów lub usług W przypadku zamówienia u nas produktów lub usług będziemy używać Danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail lub pocztowego, numeru telefonu, nazwy i adresu firmy, numeru karty kredytowej lub danych bankowych) wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub dostarczenia zamówionych produktów lub usług. Te dane mogą także obejmować treść rozmów prowadzonych na czacie, formularzy kontaktowych, wiadomości e-mail lub rozmów telefonicznych. W rozumieniu niniejszej Polityki prywatności „produkty i usługi” obejmują aparaty słuchowe firmy Sivantos oraz powiązane z nimi usługi, usługi sieciowe, oferty, konkursy, inne treści, biuletyny pozbawione charakteru marketingowego, samouczki, szkolenia i wydarzenia.

b) Korespondencja Pozostajemy w stałym kontakcie mailowym z użytkownikami, którzy korzystają z naszych produktów lub powiązanych z nimi usług. Możemy także kontaktować się telefonicznie, aby odpowiedzieć na reklamacje lub zbadać podejrzane transakcje. Adresu e-mail możemy używać do potwierdzenia otwarcia konta, wysłania zawiadomienia o płatnościach lub informacji o zmianach dotyczących naszych produktów i usług, jak również wysyłania zawiadomień i innych informacji wymaganych prawem. Zasadniczo użytkownicy nie mogą zrezygnować z takiej korespondencji, gdyż nie ma ona charakteru marketingowego, lecz jest jedynie niezbędna do podtrzymania właściwej relacji biznesowej.

c) Zgodność z przepisami Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie informacje potrzebne do śledzenia dokonywanych wyborów dotyczących przetwarzania lub używania Danych osobowych lub otrzymywania materiałów marketingowych mogą być przechowywane i przekazywane innym pracownikom firmy Sivantos w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

d) Uzasadniony interes firmy Sivantos Wszystkie przypadki użycia wymienione w ustępach od e) do g) stanowią przejawy naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu lub używaniu Danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się z takim stanowiskiem, możesz zabronić przetwarzania lub używania przez nas Danych osobowych w sposób określony poniżej.

e) Kwestionariusze i ankiety Możemy Cię poprosić o wypełnienie kwestionariuszy i ankiet. Te kwestionariusze i ankiety będę zasadniczo opracowywane w sposób umożliwiający udzielenie odpowiedzi bez podawania Danych osobowych. Jeśli mimo to wprowadzisz swoje Dane osobowe w kwestionariuszu lub ankiecie, możemy użyć tych danych do ulepszenia produktów i usług firmy Sivantos.

f) Tworzenie zbiorów danych. Dane osobowe przekazane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności mogą być przez nas gromadzone w celu opracowania zbiorów danych, które będą następnie używane do ulepszenia Aplikacji i Usług firmy Sivantos.

g) Rejestrowanie rozmów telefonicznych i czatów w celu poprawy jakości Rozmowy telefoniczne lub sesje czatu mogą być rejestrowane (po poinformowaniu o tym fakcie podczas rozmowy, a przed rozpoczęciem jej rejestrowania) w celu polepszenia jakości naszych usług.

h) Prawo do sprzeciwu W dowolnej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec używania przez nas Danych osobowych w powyższych celach. W takim przypadku zaprzestaniemy używania Danych osobowych w powyższych celach i usuniemy je z naszych systemów, chyba że będziemy uprawnieni do używania tych Danych osobowych w innym celu określonym w niniejszej Polityce prywatności lub stwierdzimy i wykażemy istnienie ważnego uzasadnionego interesu w dalszym przetwarzaniu Twoich Danych osobowych (w przypadku, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lokalne, np. na potrzeby podatkowe itp.)

W poniższych przypadkach będziemy używać Danych osobowych wyłącznie w sposób opisany poniżej, po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody.

Nowości dotyczące produktów i usług firmy Sivantos Możemy użyć Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i adresu pocztowego, numeru telefonu lub (w przypadku, gdy jesteś pracownikiem służby zdrowia, audiologiem lub podobną osobą, albo sprzedającym) imienia i nazwiska, adresu e-mail i adresu pocztowego Twojego klienta, pacjenta lub użytkownika końcowego oraz podstawowych informacji o Twoim pracodawcy (nazwa i adres), aby informować Cię lub (w przypadku, gdy jesteś pracownikiem służby zdrowia, audiologiem lub podobną osobą, albo sprzedającym) Twojego klienta, pacjenta lub użytkownika końcowego na bieżąco o nowych produktach, przekazywać inne informacje o produktach i usługach firmy Sivantos (w tym biuletyny o charakterze marketingowym) oraz wydarzeniach w firmie Sivantos, jak również wyświetlać odpowiednie treści w naszych Witrynach internetowych. Jeżeli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju informacji, możesz zaktualizować swoje preferencje dotyczące wiadomości e-mail korzystając z linka „Unsubscribe” („Rezygnacja z subskrypcji”) umieszczanego w e-mailach wysyłanych do Ciebie.

Ograniczenie celu

Firma Sivantos będzie gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dostarczone przez Ciebie informacje za pośrednictwem aplikacji Sivantos wyłącznie w celach, o jakich zostaniesz powiadomiony, chyba że ujawnienie tych informacji:

 • jest niezbędne do utrzymania i zapewnienia prawidłowej funkcjonalności oprogramowania Sivantos,
 • jest wymagane prawem lub przez właściwe organy rządowe lub sądownicze, w celu działania zgodnie z wezwaniem do stawiennictwa lub innym procesem prawnym,
 • jest wymagane w celu ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa Twojego lub innych osób, prowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie rządu
 • jest wymagane w celu wniesienia lub ochrony roszczenia prawnego lub obrony, albo
 • jest wymagane w celu zapobiegania oszustwom lub innym działaniom niezgodnym z prawem, takim jak celowe ataki na systemy technologii informatycznej firmy Sivantos.

W pewnych sytuacjach firma Sivantos może być zmuszona do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie organów państwowych, w tym wypełnienie zobowiązań nałożonych przez organy ścigania.

O. Pytania i komentarze

Udzielimy odpowiedzi na zasadne żądania sprawdzenia Danych osobowych oraz ich korekty, zmiany lub usunięcia wszelkich nieprawidłowości. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem apps@sivantos.com.

Jeśli chcesz wnieść skargę na sposób, w jaki obsługujemy Dane osobowe, możesz skontaktować się z osobą, działem lub biurem, których dotyczy skarga. Możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem ds. ochrony danych, dpo@sivantos.com a właściwy personel do spraw ochrony danych skontaktuje się z Tobą w rozsądnym terminie.

Jeżeli masz nierozstrzygnięte wątpliwości dotyczące prywatności lub użycia danych, którymi nie zajęliśmy się w sposób dla Ciebie satysfakcjonujący, prosimy o kontakt z naszym amerykańskim podmiotem do spraw rozstrzygania sporów (nieodpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Niniejsza Polityka prywatności może być co pewien czas aktualizowana i zmieniana. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco. Dalszy lub następny dostęp bądź korzystanie z naszych Witryn internetowych, Aplikacji i/lub Usług uważa się za jednoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na zmienioną lub zmodyfikowaną Politykę prywatności. Uzyskanie dostępu do naszych Witryn internetowych, Aplikacji i Usług lub korzystanie z nich oznacza zaakceptowanie Polityki prywatności w jej aktualnej wersji. Jeśli nie wyrażasz zgody na Politykę prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych Witryn internetowych, Aplikacji i Usług. Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym w e-mailu (wysłanym na adres podany na Twoim koncie) lub zamieszczając stosowną informację na tej witrynie internetowej przed wejściem danej zmiany w życie.

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street, #08-08
Singapore 539775
dpo@sivantos.com