Integritetspolicy

Giltighetsdatum: 2019-03-01

A. Vårt engagemang för sekretesspolicy

Att skydda säkerheten och integriteten för dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi hos Sivantos och alla våra dotterbolag (här samlat kallat ”Sivantos”) driver vår affärsverksamhet enligt gällande lagar om skydd av personuppgifter och datasäkerhet. Vi har skapat denna integritetspolicy för att visa vårt engagemang för varje enskilds rätt till dataskydd och integritet. Denna integritetspolicy anger hur vi hanterar din angivna information som direkt eller indirekt kan identifiera dig eller (i det fall du är vårdgivare, audiolog eller liknande eller säljare) som direkt eller indirekt kan identifiera din kund, patient eller slutanvändare (sammanfattat kallat “Personuppgifter”).

Vårt globala efterlevnadsprogram för uppgiftsskydd består också av implementeringen av otvetydiga godkännanden och samtycken, EU:s standardavtalsklausuler, standardavtal/överföringsavtal, integritetsprinciper, integritetsdeklarationer, integritetspolicyer och landspecifika registreringar och arkiveringar. Denna integritetspolicy omfattar webbplatsen www.sivantos.com, och alla andra tillämpliga Sivantos eller Sivantos webbplatser för närstående bolag (individuellt kallad “webbplats” och kollektivt benämnda “webbplatser”) samt programvaruapplikationer – mobila eller desktop – (‘applikationer’) tillhandahållna av Sivantos eller dess dotterbolag och tjänster tillhandahållna av Sivantos genom webbplatserna (”tjänster”).

B. När gäller denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy gäller personuppgifter (t.ex. ditt namn, adress, ditt telefonnummer och din e-postadress) som du ger till oss eller som härleds från dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

Vid oförenlighet mellan den engelskspråkiga versionen och icke engelskspråkig version av denna integritetspolicy (där den har översatts för att uppfylla lokala krav) gäller den engelskspråkiga versionen av denna integritetspolicy i den utsträckning det tillåts i gällande lagstiftning.

C. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för webbplatsen är Sivantos. Om en registrerings- eller samtycksformulär visas på våra webbplatser eller i användningen av något av våra applikationer eller tjänster, kan den registeransvarige variera och kan vara ett dotterbolag eller filial till Sivantos eller dig själv, beroende på det faktiska erbjudandet eller syftet med datainsamlingen och kan visas på gällande registrerings- eller samtycksformulär. Om du har några frågor, kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@sivantos.com.

D. Dataprocessor (behandling av patientdata)

I de fall där Sivantos är en dataprocessor, är användningen av information som samlats in via applikationer begränsad till syftet att tillhandahålla den tjänst som Sivantos är bunden till.

Sivantos har eventuellt inte någon direkt relation till de personer vars personuppgifter de behandlar, t.ex. där du är en patient hos en av våra partner (“audiolog”) och vill inte längre kontaktas av din audiolog som använder vår tjänst, kontakta audiologen med vilken du interagerar direkt. Vi kan överföra personuppgifter till företag som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Överföringar till efterföljande tredje parter omfattas av T&C med våra affärspartner.

Din audiolog kommer att besvara rimliga förfrågningar, för att granska dina personuppgifter och att korrigera, ändra eller ta bort felaktigheter. Om du begär att ta bort data, svarar vi inom rimlig tid. Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy (t.ex. för att granska och uppdatera dina personuppgifter), skicka dina frågor och feedback till din audiolog. Om du har ett klagomål om hur dina personuppgifter hanteras, kan du kontakta din audiolog och ansvarig dataintegritetspersonal ska kontakta dig inom rimlig tid.

Vi behåller personuppgifter som vi behandlar på uppdrag från våra audiologer, så länge som behövs för att tillhandahålla tjänster till audiologerna. Sivantos kommer behålla de personuppgifter som behövs, för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Du kan återkalla ditt samtycke till insamling och behandling av dina personuppgifter när som helst med framtida verkan genom skriftlig underrättelse till din audiolog. Observera att borttagning av appen inte tar bort ditt konto. Du måste kontakta din audiolog för att ta bort din registrering och data. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till apps@sivantos.com att begära åtkomst till, korrigera eller ta bort personuppgifter som du har lämnat till oss.  Om du väljer att radera ditt konto, kan du inte utnyttja alla funktioner i appen, inklusive vissa personliga funktioner.  Vi kan inte ta emot en begäran om att ändra data, om vi anser att ändringen skulle bryta mot lag eller lagkrav eller orsaka att uppgifterna blir felaktiga.  Dessutom, kan din audiolog vara skyldig enligt gällande lag att behålla en kopia av data som en del av din patientfil.

E. Varför måste jag uppge mina personuppgifter?

Som generell princip, är ditt beviljande av samtycke och ditt utlämnande av personuppgifter enligt denna policy helt och hållet frivilligt och du kan när som helst återkalla den enligt denna integritetspolicy.

Insamling från audiologen I händelse av information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera din kund, patient eller slutanvändare, garanterar och bekräftar du, att har uttryckligt samtycke från sådana personer att lämna deras personuppgifter till Sivantos, enligt villkoren i denna integritetspolicy och eventuella användarvillkor eller licens som du godkänner i samband med sådant upplysande.

Allmänt: Vi samlar inte in personuppgifter via våra webbplatser och applikationer om du inte frivilligt tillåter oss att göra det (t.ex. genom registreringar, undersökningar, val av vissa inställningar i programmen eller på webbplatser etc.), ge oss ditt samtycke eller om inte annat tillåts enligt gällande lagar och förordningar för skydd av sådana personuppgifter.

F. Personuppgifter vi kan samla in?

Kategorier av registrerade från vilka vi kan samla in data:

 • Kunder och tidigare kunder och deras anställda eller representanter, vilket kan innefatta kunder hos kunder och tidigare kunder.
 • Individer och representanter för organisationer som har registrerat sig för att få information om produkter och/eller tjänster som erbjuds (t.ex. nyhetsbrev, undersökningar, webinars etc.); och
 • individer och representanter för organisationer som har besökt webbplatsen eller använder våra applikationer och tjänster (t.ex. mobila eller desktop applikationer).

Informationen kan inkludera:

 • webbläsare och enhetsinformation;
 • server loggfil information;
 • information som samlas in via cookies och annan teknik.
 • demografisk information och annan information som tillhandahålls av dig
 • information från tredje parter (audiologer) till exempel där du ger tredje parten tillåtelse att dela din information med oss (som beskrivs i sektion E ovan);
 • kontaktuppgifter, i förekommande fall, inklusive e-post, postadress, telefonnummer och faxnummer; och
 • användardata när du interagerar med vår webbplats, applikationer och tjänster (t.ex. användarinställningar, användningsperiod, kraschrapporter etc.).

G. För vad används personuppgifter?

Vi behandlar endast personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy, ditt registreringsformulär, samtycke eller gällande regler för användning av licensen. Mer information finns i avsnittet Användningssyfte nedan.

H. Varaktighet av behandling av personuppgifter

Där vi behandlar och använder dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy eller vad som tillåts i lagen eller enligt kontrakt, sparar vi sådana personuppgifter (i) endast så länge som det krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, som krävs enligt lagen eller kontrakt eller (ii) tills du invänder mot vår fortsatta användning av sådana personuppgifter (i detta fall har vi ett legitimt intresse att använda sådana personuppgifter), eller (iii) tills du återkallar ditt samtycke (i fall där du har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter). Emellertid, när det krävs att vi återhåller sådana personuppgifter under längre tid än vad som krävs av oss, enligt lagen och förordningar eller när sådana personuppgifter krävs för att garantera eller försvara oss mot rättsliga krav, kommer vi att behålla sådana personuppgifter till slutet av relevant retentionstid eller tills de ifrågavarande fordringarna har avvecklats.

I. Var behandlas mina personuppgifter?

Som del av en global företagsgrupp har vi närstående bolag och dotterbolag både inom och utom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Därför, när vi använder eller behandlar dina personuppgifter för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, kan vi därför överföra dina personuppgifter till våra närstående bolag och dotterbolag i länder utanför EES, inklusive länder där den lagstadgade nivån för dataskydd inte är jämförlig med nivån för dataskydd inom EES. När en sådan överföring sker, grundas den på avtal mellan företag baserade på standardavtalsklausulerna (enligt Europakommissionens beslut 87/2010/EC eller framtida ersättningar) för att kontraktsenligt ombesörja att sådana personuppgifter uppfyller en dataskyddsnivå som är tillämplig inom EES.

Vi kan använda tjänsteleverantörer från tredje part, för att behandla personuppgifter för de syften som anges i denna integritetspolicy. Sådana tredjepartsleverantörer kanske inte finns i ditt land. Under alla omständigheter, kommer vi att ha avtal med dem för behandling av personuppgifter enligt denna integritetspolicy och gällande dataskyddslagar.

J. Vilka rättigheter har jag?

Allmänt. Du kan när som helst begära information från oss om vi har några av dina personuppgifter och om vilka av personuppgifterna vi behandlar samt om radering eller borttagning av sådana personuppgifter genom att sända din begäran till apps@sivantos.com. Observera, att vi endast kan ta bort sådana personuppgifter om det inte finns någon lagstadgad skyldighet eller rådande rätt att behålla dem. Observera att om du begär att vi ska ta bort dina personuppgifter, kan du inte fortsätta att använda tillämpliga webbplatser, applikationer, tjänster eller andra relaterade tjänster som kräver att Sivantos använder dina personuppgifter. Vi kommer att svara på din begäran inom rimlig tid.

Begär en kopia. Om vi använder personuppgifter baserade på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, kan du begära att vi tillhandahåller en kopia av de personuppgifter som du har uppgett. I så fall, kontakta oss på apps@sivantos.com och specificera de personuppgifter och det format du vill att personuppgifterna ska ha.

Rätten att bli bortglömd/begränsning av användning. Du kan begära att vi begränsar all behandling av personuppgifterna vid någon av följande händelser: (i) du informerar oss om att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga (i sådana fall kan vi behålla dessa personuppgifter för att kontrollera om de är korrekta), (ii) om vi inte har rättslig grund för att behandla dina personuppgifter eller (iii) du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen enligt avsnitt L nedan.

Rätt att lämna in ett klagomål Om du har anledning att tro att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt kraven i denna integritetspolicy eller gällande EES-dataskyddslagstiftning, kan du välja att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i det EES-land där du bor eller berörd dataskyddsmyndighet i det land eller den stat där det tillämpliga Sivantos-företaget finns.

K. Ytterligare begränsningar och specifika villkor

Användning av webbplatserna av barn. Webbplatserna är inte avsedda för någon under 16 år. Om du är yngre än 16 år kan du inte registrera dig på eller använda webbplatserna.

Länkar till andra webbplatser. Webbplatserna kan innehålla länkar till utländska (d.v.s. ej Sivantos-företag) webbplatser. Sivantos är inte ansvarigt för integritetspraxis eller innehåll på webbplatser utanför Sivantos. Vi rekommenderar därför att du noga läser integritetsdeklarationerna på sådana utländska webbplatser.

L. Bruk av tekniska åtgärder, t.ex. cookies etc.

Uppgifter som inte är personuppgifter som samlas in automatiskt

När du ansluter till våra webbplatser eller använder våra applikationer och/eller tjänster, kan vi automatiskt (d.v.s. inte via registrering) samla in uppgifter som inte är personuppgifter (t.ex. vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, domännamnet på den webbplats som du använder, antal besök, genomsnittlig tid som du tillbringar på webbplatsen, vilka sidor du besökte).; allmänna användardata. Sivantos kan använda sådana uppgifter och dela dem med dess närstående bolag och dotterbolag för att förbättra prestandan, innehållet eller utseendet på webbplatserna, applikationerna och/eller tjänster.

Vi använder också analysprogramvara för att bättre förstå funktionaliteten i våra applikationer. Denna mjukvara kan spela in information som hur ofta du använder programmet, händelser som uppstår i applikationen, aggregerad användning och prestandadata. Vi länkar inte informationen som vi lagrar inom analysprogrammet till några personuppgifter som du kanske har angett i applikationen.

”Cookies” – information som lagras automatiskt på din dator

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din dator eller mobilenhet där den lagras av din webbläsare. Webb-cookies kan lagra information som din IP-adress eller andra identifierare, din webbläsartyp och information om det innehåll du visar och interagerar med på de digitala tjänsterna. Genom att lagra sådan information, kan cookies lagra dina preferenser och inställningar för onlinetjänster och analysera hur du använder onlinetjänster.

Spårteknik: Web Beacons / Gif:s, Pixels, Page Tags, Script

E-post och program kan innehålla små, transparenta bildfiler eller kodlinjer för att spela in hur du interagerar med dem. Denna information används för att hjälpa webbplats- och apputgivare, att bättre analysera och förbättra sina tjänster.

Cookies lagras på din dator och överförs på detta sätt till oss. Därför har du som användare fullständig kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare, kan du deaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Redan sparade cookies kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är deaktiverade för vår webbplats, är det eventuellt inte möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen till fullo.

Cookies kan också hanteras via vår Cookie Preference Manager (cookie preferenschef) där vi grupperar cookies i tre kategorier:

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att aktivera de grundläggande funktionerna på webbplatserna, till exempel att låta bilder laddas eller låta dig välja dina cookiepreferenser.
 • Funktionella cookies: Dessa cookies tillåter oss att analysera din användning av webbplatser och/eller applikationer för att utvärdera och förbättra vår prestanda. De kan också användas för att ge en bättre kundupplevelse, till exempel, komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller ge oss information om hur våra webbplatser och/eller applikationer används.
 • Reklamcookies: Dessa cookies kan användas för att dela data med annonsörer så att de annonser du ser är mer relevanta för dig, tillåter dig att dela vissa sidor med sociala nätverk eller låta dig skriva kommentarer på vår webbplats.

M. Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig radering, förlust eller ändring och mot obehörigt offentliggörande eller obehörig åtkomst använder vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

N. Användningssyfte

I följande fall får vi behandla dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

a) Tillhandahålla begärda varor eller tjänster. Om du beställer varor eller tjänster från oss, använder vi endast vi dina personuppgifter (t.ex. namn, (e-post-) adress, telefonnummer, företagsnamn och adress, kreditkortsnummer eller bankuppgifter) för att behandla din beställning eller tillhandahålla den beställda varan eller tjänsten. Det kan också innefatta samtalsuppgifter som du kan utlösa via chattfunktionen, kontaktformulär, e-post eller telefon. I denna integritetspolicy inkluderar “varor och tjänster” Sivantos hörapparater och berörda tjänster, webbtjänster, erbjudanden, tävlingar, annat innehåll, ej marknadsföringsrelaterade nyhetsbrev, instruktionsguider, utbildning och evenemang.

b) Kommunikation. Vi kommunicerar regelbundet via e-post med användare som använder våra varor eller berörda tjänster, och vi kan också lösa kundklagomål via telefon eller utreda misstänkta transaktioner. Vi kan använda din e-postadress till att bekräfta att du har öppnat ett konto och skicka dig betalningsmeddelanden, information om ändringar av våra varor eller tjänster samt meddelanden och andra tillkännagivanden som krävs enligt lag. Generellt sett kan användare inte välja att avstå från dessa kommunikationer, som inte är marknadsföringsrelaterade utan endast krävs för det berörda affärsförhållandet.

c) Efterlevnad. Dessutom, är du införstådd med att den information som krävs för att spåra dina val beträffande behandlingen av dina personuppgifter eller mottagande av marknadsföringsmaterial kan lagras och bytas mellan Sivantos-medlemmar för att säkerställa efterlevnad.

d) Sivantos legitima intressen Varje användningsfall i underparagraferna e) till g) nedan utgör vårt legitima intresse i behandling eller användning av dina personuppgifter. Om du inte godkänner detta tillvägagångssätt, kan du invända mot vår behandling eller användning av dina personuppgifter som beskrivs nedan.

e) Enkäter och undersökningar. Vi kan inbjuda dig att delta i enkäter och undersökningar. Dessa enkäter och undersökningar är generellt sett utformade på sådant sätt att de kan besvaras utan personuppgifter. Om du ändå anger personuppgifter i en enkät eller undersökning kan vi använda dessa personuppgifter till att förbättra varor och tjänster.

f) Upprättande av sammanslagna Vi kan slå samman dina personuppgifter enligt denna integritets policy för att skapa sammanslagna datasets, som sedan kan användas till att förbättra Sivantos applikationer och tjänster.

g) Inspelning av samtal och chattar i kvalitetsförbättringssyfte. Vi kan spela in telefonsamtal och chattsessioner (efter att ha informerat dig om detta under det samtalets gång och innan inspelningen påbörjas) eller chattsessioner för att förbättra kvaliteten på våra tjänster.

h) Rätten att göra invändningar. Du kan när som helst invända mot vår användning av personuppgifter för ovanstående syften. Om du gör det, slutar vi att använda dina personuppgifter för ovanstående syften och tar bort dem från dess system såvida vi inte tillåts använda sådana personuppgifter för annat syfte som beskrivs i denna integritetspolicy eller vi fastställer och uppvisar ett övertygande rättsligt intresse för fortsatt behandling av dina personuppgifter (i fall då detta krävs i obligatorisk lokal lagstiftning, t.ex. i skattesyfte etc.).

I följande fall använder vi endast personuppgifter enligt vidare detaljerad beskrivning nedan, efter det att du har gett ditt förhandsmedgivande.

Nyheter om Sivantos produkter och tjänster. Vi kan använda ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer eller (i det fall du är vårdgivare, audiolog eller liknande eller säljare) namn, e-postadress, adress, telefonnummer till din kund, patient eller slutanvändare, och grundläggande information om din arbetsgivare (namn och adress) för att hålla dig informerad eller (i det fall du är vårdgivare, audiolog eller liknande eller säljare) din kund, patient eller slutanvändare om de senaste produktmeddelandena och annan information om Sivantos’ produkter och tjänster (inkluderande marknadssföringsrelaterade nyhetsbrev) samt evenemang hos Sivantos och att visa relevant innehåll på våra webbplatser. Om du vill sluta ta emot denna information, kan du uppdatera dina e-postinställningar med hjälp av länken “Avsluta”, som finns i e-postmeddelanden som vi skickar till dig.

Syftesbegränsning

Sivantos kommer att samla in, använda eller ange personuppgifter som du tillhandahåller genom Sivantos applikationer endast för de ändamål som anges av dig, såvida inte upplysningen:

 • är nödvändig för underhåll och för att garantera säker funktion av Sivantos programvara,
 • krävs enligt lag eller av de behöriga statliga eller rättsliga myndigheterna, för att följa en stämning eller annan rättslig process,
 • är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, undersöka bedrägeri, eller svara på en begäran från en myndighet,
 • är nödvändig för att upprätta eller bevara en rättslig fordran eller försvar, eller
 • är nödvändigt för att förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet, såsom avsiktliga attacker på Sivantos informationsteknologisystem.

I vissa situationer, kan Sivantos vara skyldiga att avslöja personuppgifter som svar på lagliga önskemål från myndigheter, inklusive att uppfylla brottsbekämpningskrav enligt vad som är tillämpligt.

O. Frågor och kommentarer

Vi kommer att besvara rimliga förfrågningar om granskning av personuppgifter och att korrigera, ändra eller ta bort eventuella felaktigheter. Kontakta oss på apps@sivantos.com för sådana förfrågningar.

Om du har ett klagomål om hur dina personuppgifter hanteras av oss, kan du kontakta den person eller avdelning eller det kontor som du har varit i kontakt med. Du kan alternativt kontakta vårt dataintegritetsombud, dpo@sivantos.com så kommer ansvarig dataintegritetspersonal att kontakta dig inom en rimlig tidsram.

Om du har en ouppklarad integritets- eller dataförbrukningsanmärkning som vi inte har besvarat tillfredsställande, vänligen kontakta vår amerikanska baserade tredjeparts tvistlösningsleverantör (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Denna integritetspolicy kan uppdateras och ändras från tid till annan. Besök den här sidan regelbundet för att hålla dig uppdaterad. Din fortgående eller efterföljande åtkomst till eller användning av våra webbplatser, applikationer och/eller tjänster bedöms vara ditt godtagande av den ändrade eller modifierade integritetspolicyn. Genom att ansluta till våra webbplatser, applikationer och/eller tjänster, accepteras integritetspolicyn av dig i dess nuvarande version. Om du inte godkänner integritetspolicyn, var vänlig och avstå från att använda våra webbplatser, applikationer och/eller tjänster. Om vi gör några väsentliga materialändringar kommer vi att meddela dig via e-post (skickas till den e-postadress som anges i ditt konto) eller genom ett meddelande på denna webbplats innan ändringen blir gällande.

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street, #08-08
Singapore 539775
dpo@sivantos.com